8 ทักษะพลเมืองดิจิทัล

ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) คือ ทักษะสำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด และปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผ่านการเข้าใจและรู้เท่าทันวิถีของโลกดิจิทัล

Digital Identity

ทักษะการสร้างตัวตนที่แท้จริงบนโลกดิจิทัล
การใช้งานบนโลกออนไลน์ มักจะต้องการให้เราระบุตัวตนก่อนการใช้งาน และบางครั้งอาจทำให้ตัวตนของเรามีความหลากหลายไปตามแพลตฟอร์มต่างๆ พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรรับรู้จึงตัวตนที่แท้จริงเดียวกันของตนเองทั้งในออนไลน์และออฟไลน์

Digital Use

ทักษะการสร้างสมดุลที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
โลกออนไลน์ช่างมีอะไรน่าตื่นตา ตื่นใจ จนรู้ตัวอีกทีก็หมดเวลาไปตั้งเท่าไหร่ บางครั้งเราอาจจะอยู่บนโลกดิจิทัลมากกว่ากับคนรอบตัวซะอีก ดังนั้น พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรมีทักษะการสร้างสมดุลที่ดีระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์

Digital Safety

ทักษะการป้องกันตนเองในโลกดิจิทัล
การใช้งานบนโลกดิจิทัลก็พาให้เราพบความเสี่ยงมากมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราและคนรอบตัว เช่น Cyberbully, Cyber Harrassment และอื่นๆ ดังนั้นพลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรรู้วิธีป้องกันและรับมืออย่างถูกวิธี

Digital Security

ทักษะการป้องกันภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล
ในโลกดิจิทัล ก็มีคนที่ไม่หวังดีกับเรา สร้างภัยคุกคามต่างๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น มัลแวร์ หรือไวรัส ในรูปแบบต่างๆ เพื่อโขมยข้อมูลของเรา พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงต้องรู้วิธีการป้องกัน และรับมือภัยคุกคามเหล่านี้

Digital Emotional Intelligence

ทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัล
โลกดิจิทัล ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและกว้างไกลมากขึ้น อาจทำให้อาจละเลยการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ทั้งของเราและผู้อื่นไปบ้าง การเห็นอกเห็นใจตนเองและผูัอื่นบนโลกดิจิทัลจึงเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้พลเมืองดิจิทัลอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

Digital Communication

ทักษะการสื่อสารบนโลกดิจิทัล
ทุกการกระทำบนโลกดิจิทัล มักจะทิ่งร่องรอยดิจิทัลไว้อยู่เสมอ พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรรับรู้และเข้าใจแนวทางการสื่อสารของโลกดิจิทัล เพื่อสร้างร่องรอยดิจิทัลที่ดี และไม่สร้างร่องรอยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในอนาคต

Digital Literacy

ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
บนโลกดิจิทัลใครก็สามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นมาได้ ดังนั้นจึงมีข้อมูลจำนวนมหาศาล ทั้งข้อมูลที่เป็นจริง และไม่จริง ดังนั้นพลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรมีทักษะในการวิเคราะห์ และประเมินข้อมูล ที่ได้รับจากโลกดิจิทัลด้วยเหตุและผล

Digital Rights

ทักษะการเข้าใจสิทธิบนโลกดิจิทัลทั้งของตนเองและผู้อื่น
บนโลกออนไลน์ เราต่างก็มีสิทธิเหมือนกับโลกออฟไลน์ มีกฏหมายที่คอยควบคุมให้การอยู่ร่วมกันบนโลกดิจิทัลเป็นไปอย่างสงบสุข พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรรู้และเข้าใจถึงสิทธิที่ตนเองและผู้อื่นมี เพื่อปกป้องข้อมูล และความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์